Föreskrifter

1 § Vårdgivaren skall utse den eller de befattningshavare som skall svara för anmälningsskyldigheten. På Haganäs är det sjuksköterskan som gör en anmälan.
Rutin på Stiftelsen Målargården

1. kontakt med ansvarig sjuksköterska
2. sjuksköterskan utreder händelsen tillsammans med verksamhetschefen
3. sjuksköterskan kontaktar medicinskt ansvarig sjuksköterska MAS för Södertälje kommun
4. lex maria anmälan upprättas och skickas till socialstyrelsen

Händelser som bör föranleda anmälan är t.ex:

 • förväxlingar, felaktiga förskrivningar, feldoseringar eller felexpedieringar,
 • utebliven eller fördröjd undersökning, diagnos, vård, behandling eller rehabilitering som varit motiverad enligt vetenskap och beprövad erfarenhet,
 • felaktigt utförd undersökning, vård eller behandling
 • felaktig, otillräcklig eller vilseledande instruktion eller information till personalen vid behandlande eller mottagande vårdenhet,

Vårdgivaren ska anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada till Socialstyrelsen. Denna regel kallas lex Maria.

 • risker för vårdskador samt händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada till vårdgivaren
 • vårdgivaren har en skyldighet att utreda händelser i verksamheten som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada
 • vårdgivaren ska anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada till Socialstyrelsen
  Om vårdskadan är allvarlig ska vårdgivaren snarast anmäla den till Socialstyrelsen

Socialstyrelsen säkerställer

Socialstyrelsen ska säkerställa att anmälda händelser, som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada, har utretts i nödvändig omfattning samt att vårdgivaren har vidtagit de åtgärder som krävs för att uppnå hög patientsäkerhet. Socialstyrelsen ska sprida information till vårdgivare om de anmälda händelserna samt i övrigt vidta de åtgärder som anmälningarna motiverar för att uppnå hög patientsäkerhet.

Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS
Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS, ansvarar för kvalitet och säkerhet i den kommunala hälso- och sjukvården.
Medicinskt ansvarig sjuksköterska har det övergripande ansvaret för följande områden:

 • God och säker vård
 • Kvalitetssäkring och kvalitetsuppföljning
 • Anmälningar och utredningar enligt Lex Maria
 • Information och utbildning
 • Läkemedelshantering
 • Delegering
 • Dokumentation
 • Medicinsk-teknisk utrustning