(Bearbetad version)

Inom de antroposofiskt inspirerade socialterapeutiska verksamheterna har man under flera år bearbetat frågan vad det betyder att arbeta utifrån ett socialterapeutiskt perspektiv. Ett antal s.k. kärnvärden har mejslats fram.

1. Människans andliga dimension

Det som kännetecknar människan är hennes förmåga att bearbeta och förhålla sig skapande till både sina förutsättningar och sina begränsningar. Det finns något unikt och oförutsägbart i varje människa som man kan beteckna som den andliga kärnan i personligheten.

Varje människa är unik och har förmåga att utvecklas

2. Livets röda tråd

Det unika i människan uttrycks genom det individuella livsödet. Det finns en röd tråd i varje människas liv, tydlig eller otydlig, stundtals och bitvis kanske hoptrasslad. Respekt och ansvar inför varje individs speciella ödessituation är utgångspunkten för det läkepedagogiska och socialterapeutiska arbetet.

Vi alla har en individuell livsplan!

3. Individuellt liv i gemenskap

Inom våra verksamheter finns en strävan att varje person ska finna ett lämpligt socialt sammanhang att leva och att verka i . Vi är övertygande om att gemenskap bidrar till individens utveckling och trygghet.

Tillsammans är man mindre ensam

4. Tålamod med det individuella

Bortom funktionshindret finns en unik, utvecklingsbar kraft i varje människa. Att visa respekt inför den individuella utvecklingsvägen är grundläggande i vårt arbete. Att bli allt mer sig själv kräver tid och tålamod. Det är inte främst resultatet utan ansträngningen som räknas.

”Långsamt är det fortaste jag kan”

5. Det livslånga lärandet

I mötet med personer med funktionshinder blir behovet av den egna utvecklingen uppenbar för många medarbetare. Ur det perspektivet bildar svårigheter (både hos personen med funktionshinder och hos medarbetaren) ett område där man möts och där fröet till vidare utveckling och livslångt lärande finns för bägge parter. Läroprocesser pågår under hela livet på tre plan:

Att lära sig i mötet med sig själv, med varandra och med världen.

6. En medvetet utformad miljö

En ansvarsfull miljöpolicy – en estetisk tilltalande miljö såväl inomhus som utomhus – en god arbetsmiljö för alla.
När det gäller den psykiska miljön är vardags- och högtidshändelser inordnade i ett rytmiskt återkommande förlopp. Denna rytm skapar ett lugn och en trygghet i tillvaron.

Miljömedvetenhet – på alla plan

7. Ett skapande liv – arbetets betydelse

Det skapande elementet är nära förbundet med känslan av harmoni och välbefinnande. I det konstnärliga övandet och skapandet kan varje individ ge utlopp för sin inneboende kreativitet.

I en vuxens människas liv intar arbetet en central plats. Att hitta en arbetsgemenskap, att få känna sig behövd och att hitta en meningsfylld uppgift, är särskilt viktigt för en person med funktionshinder.

Att behövas på riktigt!